Áfrýjun

Áfrýjun

Um áfrýjun mála til Hæstaréttar gildir XXXI. kafli laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

1. Áfrýjunarréttur og réttur til endurupptöku máls.

Ákærði, sem hefur verið sakfelldur í héraði, getur áfrýjað héraðsdómi til Hæstaréttar með eftirgreindum takmörkunum og skilyrðum:

Lögráðamaður kemur í stað ákærða um ákvarðanir um áfrýjun ef ákærði er ósjálfráða.

Hafi ákærði ekki sótt þing í héraði og mál verið dæmt að honum fjarstöddum (útivistardómur skv. 161. gr. laga um meðferð sakamála,) þá getur hann innan fjögurra vikna frá því að dómur var birtur fyrir honum, eða dómur var kveðinn upp ef birtingar var ekki þörf, krafist þess að málið verði tekið upp á ný fyrir héraðsdómi, enda berist beiðni hans um endurupptöku innan þess frests. Sé fresturinn liðinn þarf leyfi Hæstaréttar til endurupptöku. Sjá nánar XXIX. kafla laga um meðferð sakamála.


Leyfi Hæstaréttar þarf til að áfrýja héraðsdómi ef ákærði var ekki dæmdur í fangelsi og sekt eða eignaupptaka var ekki hærri en áfrýjunarfjárhæð í einkamálum (krónur 761.423 í janúar 2014). Beiðni um leyfi til áfrýjunar verður að vera skrifleg, ítarlega rökstudd og þarf að berast innan áfrýjunarfrests. Beiðni um áfrýjunarleyfi skal beint til ríkissaksóknara ásamt áfrýjunaryfirlýsingu. Afhending beiðni um leyfi til áfrýjunar rýfur áfrýjunarfrest. Áfrýjunarleyfi verður ekki veitt nema sérstakar ástæður mæli með því.

2. Áfrýjunarfrestur

Ákærði skal lýsa yfir áfrýjun dóms í bréflegri tilkynningu til ríkissaksóknara innan fjögurra vikna (28 daga) frá birtingu hans hafi birtingar verið þörf, en ella innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dóms.

Berist ríkissaksóknara ekki tilkynning ákærða um áfrýjun innan áfrýjunarfrests skal litið svo á að ákærði vilji hlíta héraðsdómi. Ekki er unnt að áfrýja héraðsdómi eftir að áfrýjunarfrestur er liðinn nema að fengnu leyfi Hæstaréttar.

3. Áfrýjunaryfirlýsing.

Í tilkynningu um áfrýjun eða áfrýjunaryfirlýsingu skal tekið nákvæmlega fram í hverju skyni sé áfrýjað, þar á meðal varðandi skaðabótakröfur ef því er að skipta. Einnig skal koma fram hvern ákærði vill fá skipaðan verjanda fyrir Hæstaréttir eða hvort hann óskar eftir að fá að flytja mál sitt sjálfur.

Áfrýja má í því skyni að fá:

a. endurskoðun á ákvörðun viðurlaga,

b. endurskoðun á niðurstöðum sem eru byggðar á skýringu eða beitingu réttarreglna,

c. endurskoðun á niðurstöðum sem eru byggðar á mati á sönnunargildi annarra gagna en munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi,

d. ómerkingu á héraðsdómi og heimvísun máls,

e. frávísun máls frá héraðsdómi.

Ríkissaksóknara er skylt að veita ákærða leiðbeiningar um gerð tilkynningar ef eftir því er leitað.

Ákærða er bent á að leita ráða hjá verjanda sínum eða hjá öðrum lögmanni um tilhögun tilkynningar um áfrýjun.

4. Áfrýjunarstefna og ágrip.

Ríkissaksóknari gefur út áfrýjunarstefnu . Ef ákærði hefur áfrýjað dómi er áfrýjunarstefna ekki birt honum. Áfrýjunarstefna er birt kröfuhafa (brotaþola) ef bætur hafa verið dæmdar í héraði.

Eftir áfrýjun fær ríkissaksóknari dómsgerðir sendar frá héraðsdómstólnum og útbýr hann málsgögn (ágrip), en um gerð þeirra gilda reglur nr. 600/2014. Eru Hæstarétti afhent eintök af málsgögnum. Þegar málsgögn hafa borist Hæstarétti ákveður rétturinn ákæruvaldi og verjanda frest til að skila greinargerðum og frekari gögnum. Eftir afhendingu greinargerða og gagna er málinu frestað til munnlegs málflutnings.

 

 

smallheaderimage

Útlit síðu: