Fyrirmæli

Tilkynningar til brotaþola og réttargæslumanna

RS:2/2023

 • Útgáfudagur:
  31. mars 2023
 • Gildistaka:
  31. mars 2023
 • RS: 2/2023
  Kemur í stað RS:1/2020

Samkvæmt lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 ber ákæruvaldinu að sjá um að brotaþolum sé tilkynnt um stöðu og afgreiðslu máls eins og hér segir:

1. Að kæru hafi verið vísað frá eða rannsókn máls hætt, sbr. 4. mgr. 52. gr. sml.

 • 2. mgr. 40. gr. og 5. mgr. 52. gr. sml.

2. Að mál hafi verið fellt niður vegna sönnunarskorts, sbr. 145. gr. sml.

 • 2. mgr. 40. gr. og 1. mgr. 147. gr. sml.

3. Að fallið hafi verið frá saksókn í máli, sbr. 146. gr. sml.

 • 2. mgr. 40. gr. og 1. mgr. 147. gr. sml.

Jafnframt ber að kynna brotaþola rétt hans til að óska eftir rökstuðningi fyrir ofangreindum ákvörðunum og rétt hans til að kæra ákvörðun til ríkissaksóknara.

4. Að ákæra hafi verið gefin út í máli. Tilkynna skal þegar ákæra hefur verið birt nema brotaþoli hafi áður fengið vitneskju um hana.

 • 3. mgr. 40. gr. sml.

5. Niðurstöðu dóms, jafnt héraðsdóms og áfrýjunardóms, eða afdrif máls að öðru leyti, enda hafi hagsmuna brotaþola ekki verið gætt fyrir dómi.

 • 3. mgr. 40. gr. sml.

6. Lögregla eða ákærandi skal upplýsa brotaþola eða réttargæslumann um ef sakborningur eða ákærði hefur verið úrskurðaður í eða látinn laus úr gæsluvarðhaldi vegna gruns um brot gegn XXII.–XXIV. kafla almennra hegningarlaga eða atvik máls eru þannig að öðru leyti að telja verður mikilvægt fyrir brotaþola að vera upplýstur um það.

 • 4. mgr. 97. gr. sml.

7. Ef héraðsdómi hefur verið áfrýjað skal ríkissaksóknari tilkynna brotaþola um það. Sama á við ef óskað hefur verið leyfis Landsréttar til að áfrýja dómi héraðsdóms skv. 2. mgr. 198. gr. og 5. mgr. þessarar greinar.

 • 6. mgr. 199. gr. sml.

8. Ef sótt hefur verið um leyfi til að áfrýja dómi Landsréttar skal ríkissaksóknari tilkynna brotaþola um það, sem og ef fallist er á slíka beiðni.

 • 6. mgr. 217. gr. sml.

Tilkynningar þessar skulu vera skriflegar.

Hlutverk réttargæslumanns er að gæta hagsmuna brotaþola og veita honum aðstoð í málinu, sbr. 45. gr. sml. Til þess að rækja þetta hlutverk er mikilvægt fyrir réttargæslumann að fá sem gleggstar upplýsingar frá ákæruvaldinu um stöðu máls og afgreiðslu. Þess vegna er hér með mælt fyrir um, enda ekki fyrirskipað berum orðum í sml., að tilkynna skal réttargæslumanni, hafi hann verið tilnefndur eða skipaður, sbr. 41. gr. og 42. gr. sml., eða lögmanni brotaþola, sbr. 43. gr. sml., um stöðu máls eða afgreiðslu þess jafnframt brotaþola sjálfum.

 

Sigríður J. Friðjónsdóttir
ríkissaksóknari

Tengd skjöl